VIVAB

Ny entreprenör för VIVAB

Från och med den 1 oktober 2013 är vi ny entreprenör för VIVAB och kommer tömma alla septiktankar i Falkenberg och Varberg. Likt tidigare kommer tömning ske schemalagt, en gång per år.
Skillnaden nu är att alla beställningar av extratömning och tömning av sluten tank görs direkt till VIVAB på tfn 0757-27 40 00.

Innan slamsugning kan påbörjas måste du tänka på att:

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning.

Lock eller manlucka till slamavskiljare och sluten tank ska vid tömningstillfället vara frilagt, så att det lätt kan öppnas.

Brunnslock större än standardstorlek (75 cm i diameter) ska vara avtaget vid tömningstillfället. Lägg gärna över en lastpall eller dylikt för att förhindra olycksfall. Märk även ut brunnens läge, t.ex. med en käpp eller liknande. Det åligger fastighetsägaren ansvar att förhindra att olyckor sker.

Tillfartsvägar och infarter till fastigheter ska vara buskröjda minst 3,5 meter brett och 4 meter högt för fordonets framkomlighet och för att minimera skador på fordonet.

Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri.

Vändplats ska finnas.