Så arbetar vi på Petterssons Miljö med

Riktinjer & Certifikat

Vi ställer höga krav på oss själva och det är viktigt för oss att leva som vi lär. Därför har vi arbetat fram tydliga riktlinjer som ska hjälpa oss att nå våra mål.

Vi arbetar mot målet att bli ett 100% fossilfritt åkeri

Vi har effektiva transporter av material för återvinning och ett miljöriktigt omhändertagande. Många av våra fordon körs redan idag på förnybara och fossilfria drivmedel och vårt mål är att vara helt fossilfria år 2025.

Hållbarhet är centralt för oss och vår verksamhet med återvinning och avfallshantering. Effektiva transporter och återvinning bidrar till minskade utsläpp och ett mer hållbart samhälle.

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

På den här sidan kan du läsa mer om våra riktlinjer för vårt arbete med kvalitet och miljö, samt vår arbetsmiljö- och trafiksäkerhetspolicy.

 

Boka möte!

Boka ett möte med en av våra säljare för att få hjälp med er återvinning!

Kontakta oss för upphandling  Snabblänkar

  Hitta till oss

  Petterssons Miljö AB

  Tömvägen 4, 302 62 Halmstad

  Telefon Halmstad

  Telefon Falkenberg

  Telefon Varberg

  Miljö

  • Vi erbjuder hållbara tjänster med hög service inom avfall och återvinning.
  • För att bidra till en hållbar framtid har vi ett certifierat miljöledningssystem, där vi eftersträvar att vi använder jordens resurser på ett miljöriktigt sätt och att vi alltid uppfyller miljölagstiftningen och andra intressenters krav som vi berörs av.
  • Vi arbetar med att ständigt minska vår miljöpåverkan och skydda miljön genom att förebygga förorening av mark, vatten och luft. Detta gör vi genom att aktivt:
  • Öka miljömedvetenheten hos våra medarbetare och leverantörer.
  • Beakta det cirkulära perspektivet vid inköp och bedömning av miljöaspekter.
  • Välja produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Hantera avfall som uppstår så att det kan tas om hand på rätt sätt och helst återanvändas eller återvinnas.
  • Tillämpa försiktighet där risk för förorening finns.
  • Hushålla med resurser som t.ex. energiförbrukning och drivmedel.
  • Vi vill öppet och ärligt förmedla information kring den miljöpåverkan som vår verksamhet genererar och vi uppmuntrar våra kunder och medarbetare till en aktiv dialog.
  • När kunden väljer oss ska de veta väljer de ett företag som värnar om miljön.

  Kvalitet

  • Vi strävar efter att alltid uppfylla och helst överträffa våra kunders önskemål och förväntningar
  • Vår målsättning är att alltid ha hög service, göra rätt från början och utföra tjänsten i rätt tid.
  • Vi arbetar med att optimera och förbättra våra processer för att bli effektivare och minska våra och kundernas kostnader.
  • Vi arbetar proaktivt genom att identifiera risker och möjligheter som kan tänkas uppkomma i vår affärsverksamhet som helhet.
  • Vi arbetar aktivt för  att alltid ligga i framkant med våra arbetssätt för att även i framtiden vara er attraktiva och långsiktiga samarbetspartner.

   

  Arbetsmiljö- & Trafiksäkerhetspolicy

  Med vårt arbetsmiljöarbete vill vi skapa och bibehålla en arbetsmiljö som är säker och där alla trivs och mår bra. Vi ska vara ett föredöme i trafiken och agera på ett sådant sätt att olyckor undviks. Medarbetarna på företaget är vår största tillgång och tillsammans ska vi skapa vi en arbetsplats som alla kan vara stolta över.

  Detta gör vi genom att:

  • Ta tillvara våra anställdas kompetens och ge dem möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete.
  • Förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar som kan ge fysiska eller psykiska ohälsa.
  • Ständigt arbeta med att förbättra arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsförhållandena vid hämtställen och arbetsställen inom alla verksamhetsområden.
  • Respekterar och följa gällande kör- och vilotidsbestämmelser för körning där dessa är tillämpbara.
  • Respekterar gällande hastighets- och viktbestämmelser och hålla avstånd till framförvarande fordon i trafiken.
  • Använda arbetskläder med varselfärger och reflexer som syns bra i trafiken och skyddskläder där behov för det finns.
  • Hålla våra fordon i gott skick och underhålla hjälpmedel och utrustning.
  • Hålla oss ajour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsområdet, samt se till att dessa efterlevs.

  En helhetspartner

  Som en aktiv partner i alla era återvinningsbehov arbetar vi tillsammans med er för att skapa lösningar som passar just er verksamhet.

  Hela kedjan i egen regi

  Då vi hanterar hela återvinningskedjan inom vår egen organisation har vi full kontroll, och kan garantera högsta kvalitet & effektivitet i alla led.

  Engagerade & alltid nära

  Vårt personliga engagemang och lokala närvaro garanterar att vi alltid finns där när våra kunder behöver oss.

  Lokal förankring

  Som ett lokalt företag med stark regional närvaro känner vi till våra kunders unika behov och kan anpassa våra tjänster därefter.

  Vår roll i den cirkulära ekonomin

  I en cirkulär ekonomi tillverkas produkter med minimal resursanvändning och av så mycket återvunnet material som möjligt. Produkterna används så länge som möjligt, och när de går sönder repareras, uppgraderas eller demonteras de för att återvinna komponenterna och materialet.

  Det cirkulära perspektivet på återvinning, återanvändning och hållbarhet präglar vår verksamhet. För oss är avfall och restprodukter viktiga resurser i vårt arbete med den cirkulära ekonomin. Vi bidrar till det cirkulära samhället genom att fokusera på återanvändning och återvinning av material och energi, samt att omvandla avfall och restprodukter till värdefulla råvaror för ny användning.

  Den cirkulära ekonomin

  Den cirkulära ekonomin.Bild lånad från https://www.naturvardsverket.se

  Din partner på vägen mot en mer hållbar värld.

  Då vi hanterar hela återvinningskedjan inom vår egen organisation har vi full kontroll, och kan garantera högsta kvalitet & effektivitet i alla led.

  Enkel återvinning för företag

  Verksamhetsavfall

  Vi på Petterssons Miljö hjälper företag i hela Halland med allt från rådgivning kring hantering och återvinning, till att ta hand om allt verksamhetsavfall som genereras. Vi har lösningar för alla, från en enkel sorteringsmöbel på ett kontor till verksamheter med flera tusen ton restprodukter per år.

  En del av kretsloppet

  Återvinning

  Petterssons Miljö ansvarar för insamling och hantering av förpackningar från samtliga återvinningssstationer i hela Halland.

  Stopp i avloppet?

  Spolning & slamsugning

  Petterssons Miljö hjälper såväl företag som fastighetsägare och privatpersoner vid akuta stopp i avloppet, samt underhållsspolning och inspektion av avloppsledningar. Vi har också uppdraget att tömma enskilda avlopp i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Laholm.