Kvalitets / Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vi erbjuder hållbara tjänster inom avfall och återvinning med hög servicegrad. Vi ska vara den självklara leverantören inom vårt verksamhetsområde. Våra kunder ska alltid känna att de gör affärer med en pålitliga leverantör i alla avseenden, detta försöker vi uppfylla genom att:

 • Vi strävar efter att alltid uppfylla och helst överträffa intressenters krav, önskemål och förväntningar.
 • Vi har kompentent personal, strukturerade rutiner och metoder samt att alla utövar sitt yrkeskunnande med ansvarskänsla.
 • Vi håller hög servicegrad genom att göra rätt från början och utför tjänsten i rätt tid.
 • Vi arbetar med att optimera och förbättra våra processer för att bli effektivare och minska våra kostnader.
 • Vi arbetar proaktivt genom att identifiera risker och möjligheter som kan tänkas uppkomma i vår affärsverksamhet som helhet.

Vi anser att med ovanstående kan vi ständigt förbättra vårt arbetssätt för att i framtiden fortsätta att vara en attraktiv långsiktig samarbetspartner.

Miljöpolicy

Vi erbjuder hållbara tjänster inom avfall och återvinning med hög servicegrad. För att bidra till en hållbar ekologisk framtid har vi tagit vårt ansvar och upprättat ett miljöledningssystem, där vi säkrar att vi använder jordens resurser på ett miljöriktigt sätt och att vi uppfyller den miljölagstiftning och andra intressenters krav som vi berörs av.

Vi arbetar med att ständigt minska vår miljöpåverkan och skydda miljön genom att förebygga förorening till mark, vatten och luft. Detta gör vi genom att aktivt:

 • Öka miljömedvetenheten hos våra medarbetare och leverantörer.
 • Beakta livscykelperspektivet vid inköp och bedömning av miljöaspekter.
 • Välja produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt
 • Hantera avfall som uppstår så att det kan tas om hand på rätt sätt.
 • Tillämpa försiktighet där risk för förorening finns.
 • Hushålla med resurser som t.ex. energiförbrukning och drivmedel.
 • Vid nyinköp välja de bästa möjliga motorer och avgasreningsteknik ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
 • Vi skall öppet och ärligt förmedla information kring den miljöpåverkan som vår verksamhet genererar och vi uppmuntrar våra intressenter till en aktiv dialog.

Genom att arbeta med ovanstående anser vi att vi bidrar till en god miljöutveckling. När kunden väljer oss så väljer de ett företag som värnar om miljön.

Arbetsmiljö- och trafiksäkerhetspolicy

Med vår policy vill vi skapa och bibehålla en arbetsmiljö som är säker och där alla på företaget trivs och mår bra. Vi ska vara ett föredöme i trafiken och agera på ett sådant sätt att olyckor undviks. Medarbetarna på företaget är vår största tillgång och tillsammans ska vi skapa en arbetsplats som alla är stolta över.

Detta ska vi åstadkomma genom att:

 • Vi ska ta tillvara våra anställdas kompetens och ge dem möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete.
 • Vi ska förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar som kan ge fysiska eller psykiska ohälsa.
 • Vi ska ständigt arbeta med att förbättra arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsförhållandena vid hämtställen och arbetsställen inom alla verksamhetsområden.
 • Vi respekterar och följer gällande kör- och vilotidsbestämmelser för körning där dessa är tillämpbara.
 • Vi respekterar gällande hastighets- och viktbestämmelser och håller avstånd till framförvarande fordon i trafiken.
 • Vi använder arbetskläder med varselfärg och reflexer som syns bra i trafiken och skyddskläder där behov för det finns.
 • Vi håller våra fordon i trafiksäkert skick och underhåller hjälpmedel och utrustning.
 • Vi är sprit och drogfria och undviker att köra då vi är trötta.
 • Vi håller oss ajour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsområdet, samt ser till att dessa efterlevs.

Genom att arbeta med ovanstående anser vi att våra medarbetare försäkras en god och hälsosam arbetsmiljö.